SIRikt 2014

26. – 30. 5. 2014

SIRikt 2014 - 26. – 30. 5. 2014

Opisi tem

UČENJE

Področje Učenje je namenjeno učnim strategijam z IKT, njihovim značilnostim, prednostim in pomanjkljivostim glede na izkušnje iz šolske prakse. V ospredje bomo postavili učne strategije z IKT na treh razpisanih področjih. Zanima nas, kako učinkovito pri učenju razvijamo digitalno kompetenco (iskanje in izbiranje informacij, ugotavljanje verodostojnosti informacij, ustvarjanje in objavljanje, varnost na spletu in avtorske pravice, sodelovanje in komunikacija na daljavo) in v kolikšni meri se lahko računalniško razmišljanje (algoritmično mišljenje) uveljavlja pri vseh predmetih.

 

POUČEVANJE

Poučevanje, ki je  definirano kot poklicno ukvarjanje s podajanjem učne vsebine v šoli, se močno spreminja z uporabo e-vsebin, e-storitev, družabnih omrežij … Opišite spremembe v pristopih, načinih oz. didaktiki poučevanja in z dokazi podkrepite njihov vpliv oz. učinek h kvalitetnejšemu doseganju učnih ciljev.  Zanima nas, katere didaktične strategije glede na tri razpisana področja učinkovito vplivajo na razvoj digitalne pismenosti učencev in v kolikšni meri jih gradi in spodbuja šola.

 

VREDNOTENJE

postaja vedno večji izziv v iskanju možnosti, kako z uporabo digitalnih naprav, e-vsebin in e-storitev izboljšati kakovost vrednotenja na višjih taksonomskih ravneh glede na tri razpisana področja. Osredotočili se bomo na to, kako pripraviti dejavnosti in naloge, kako jih vključevati v proces pouka, kako vrednotiti zmožnosti sodelovalnega reševanja problemov in kako  pri tem vključiti samovrednotnje oz. samoregulacijo.

 

VARNOST

Ob povečani rabi mobilnih naprav in spleta tako pri pouku kot pri samostojnem učenju se sprašujemo o e-varnosti glede na tri razpisana področja. Vsak učenec pri pouku in samostojnem učenju razpolaga s svojo mobilno napravo in vstopa v splet, kar prinaša veliko dodano vrednost. Zato je nastopil trenutek, ko je treba naš odnos do e-varnosti spremeniti – ne toliko govoriti o (ne)varnosti ampak bolj začeti oblikovati digitalno državljanstvo. Zanimajo nas različne rešitve, zamisli oz. pristopi, ki nam bodo pri tem v oporo.

 

PROSTOR

Prostor učenja in poučevanja je fizični in/ali virtualni. V fizičnem prostoru je pomembna sprememba pri ureditvi učilnice in naprav v njej oz. zunaj nje. To pomeni spremenjeno organizacijo dela in pouka (npr. urnik). Kako je ob tem pomembna ustrezna izbira virtualnega prostora: spletne učilnice, družabna omrežja (npr. Facebook, Twitter …) in aktivne spletne strani glede na tri razpisana področja? Kako uporaba drugačnega prostora vpliva na učinkovitost, dvig motivacije in kako se soočamo s paralelnimi virtualnimi prostori? Kakšni so čari in pasti virtualnih prostorov? Zakaj uporabljati različne prostore? Problem sožitja med različnimi virtualnimi prostori?

 

PODPORA

Kaj pomeni podpora in katere oblike podpore so najbolj učinkovite in zaželene (sistemske, tj. s strani države, ali nesistemske, tj. na šoli, med učitelji ipd.) na treh razpisanih področjih. Katere vrste podpore so najbolj zaželene in na kakšen način nudite in izvajate podporo (tehnična, didaktična podpora učiteljem, podpora učencem …). Kako razvijajo digitalne kompetence učitelji oz. vzgojitelji? Na kakšen način vodstvo šol spodbuja razvoj digitalnih kompetenc?